Domotron, s.r.o. („nám", „my", alebo „náš") prevádzkuje Systém chytrej domácnosti Domotron a služby súvisiace so Systémom Domotron („Služba” alebo „Systém Domotron“).

Táto stránka vás informuje o všeobecných pravidlách spracúvania osobných údajov pri používaní Služby. Vezmite prosím na vedomie, že konkrétne podmienky spracovania vašich osobných údajov závisia od účelu spracúvania osobných údajov.

Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Pri prevádzkovaní Služby spracúvame osobné údaje na základe rôznych právnych základov (súhlas, plnenie zmluvy, splnenie zákonnej povinnosti, oprávnený záujem a pod.) v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov (uzatvorenie zmluvy ohľadom Systému Domotron, registrácia v používateľskom účte, žiadosť o konzultáciu riešenia Systému Domotron a pod.). S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov vás budeme informovať o právnom základe a účele spracúvania osobných údajov, príjemcoch alebo kategórii príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov a iných relevantných informáciách. Taktiež vám poskytneme poučenie o vašich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov z našej strany podľa platnej legislatívy.

Cookies

Súbory cookies sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa odosielajú do vášho prehliadača z webovej lokality a ukladajú sa na pevný disk vášho počítača.

Bližšie informácie o spracúvaní cookies nájdete tu.

Príjemcovia

Môžeme poveriť tretie partnerské spoločnosti alebo fyzické osoby (“Príjemcovia”) za účelom zlepšovania Služby, prevádzkovania a poskytovania Systému Domotron v našom mene, poskytovania služieb spojených so Systémom Domotron alebo za účelom asistencie pri analýze používania Systému Domotron. Osobné údaje môžu byť taktiež poskytnuté jednotlivým spoločnostiam (podnikom) zo skupiny Domotron (najmä materské a dcérske spoločnosti). S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov vás budeme informovať o Príjemcoch alebo kategórii Príjemcov.

Odkazy na iné stránky

Služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú v prevádzkované z našej strany. Ak kliknete na odkaz na webovú stránku tretej strany, budete presmerovaný na túto webovú stránku. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali pravidlá ochrany osobných údajov pre každú webovú stránku, ktorú navštívite.

Ochrana súkromia detí

Služba nie je určená osobám pod 16 rokov ("Deti").

Nebudeme vedome zbierať osobné údaje od detí mladších ako 16 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že vaše Deti nám poskytli osobné informácie, prosím kontaktujte nás. Ak zistíme, že sme získali osobné údaje od detí mladších ako 16 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov a databáz.

Zmena Pravidiel ochrany osobných údajov

Z času na čas môžeme aktualizovať naše Pravidlá ochrany osobných údajov. O všetkých vykonaných zmenách vás budeme informovať uverejnením nových Pravidiel ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Odporúčame, aby ste pravidelne preverovali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov. Zmeny v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov sú účinné zverejním na tejto stránke.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom Pravidiel ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese office@domotron.com.


Spracovanie osobných údajov - záujem o stretnutie

Informácie poskytované dotknutým osobám pri spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach

Spoločnosť Domotron, s.r.o., so sídlom: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 46 781 374, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 83395/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v súvislosti so spracúvaním osobných údajov fyzických osôb, ktoré majú záujem o stretnutie a konzultáciu riešenia systému chytrej domácnosti Domotron (ďalej len „Systém Domotron“) s Prevádzkovateľom pred uzavretím zmluvy (ďalej len „Dotknuté osoby“ alebo jednotlivo ako „Dotknutá osoba“) týmto v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane OU“) poskytuje Dotknutým osobám nasledovné informácie:

 

(i)         Prevádzkovateľom informačného systému je obchodná spoločnosť Domotron, s.r.o., so sídlom: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 46 781 374, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 83395/B. Dotknutá osoba môže Prevádzkovateľa kontaktovať na adrese sídla alebo na emailovej adrese office@domotron.com;

(ii)        Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby za účelom dohodnutia stretnutia ohľadom konzultácie riešenia Systému Domotron a následnej realizácie stretnutia;

(iii)       Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov za účelom vykonania opatrenia pred uzatvorením zmluvy (stretnutie a konzultácia) na základe žiadosti Dotknutej osoby;

(iv)       Osobné údaje Dotknutej osoby okrem prípadov vyslovene uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch nebudú poskytnuté príjemcom. Osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť sprístupnené audítorom, daňovým, právnym alebo iným poradcom a subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. Osobné údaje môžu byť taktiež poskytnuté jednotlivým spoločnostiam (podnikom) zo skupiny Domotron (najmä materské a dcérske spoločnosti). Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore) alebo medzinárodnej organizácie;

(v)        Prevádzkovateľ bude osobné údaje Dotknutej osoby uchovávať po dobu do uplynutia 5 (piatich) rokov odo dňa uskutočnenia stretnutia ohľadom konzultácie riešenia Systému Domotron;

(vi)       Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a má právo získať prístup k údajom a informáciám podľa § 21 Zákona o ochrane OU;

(vii)     Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a so zreteľom na účel spracúvania má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov;

(viii)    Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 23 Zákona o ochrane OU právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;

(ix)       Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 24 Zákona o ochrane OU právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;

(x)        Dotknutá osoba má v prípadoch a za podmienok stanovených v § 27 Zákona o ochrane OU právo namietať spracúvanie osobných údajov;

(xi)       Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 26 Zákona o ochrane OU právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ku ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné;

(xii)     Dotknutá osoba má za podmienok stanovených Zákonom o ochrane OU právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov;

(xiii)    Poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutnou požiadavkou dohodnutia stretnutia ohľadom konzultácie riešenia Systému Domotron a následnej realizácie stretnutia.

 

Spracovanie osobných údajov - zmluvný zákazník

Informácie poskytované dotknutým osobám pri spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach

 

Spoločnosť Domotron, s.r.o., so sídlom: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 46 781 374, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 83395/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v súvislosti so spracúvaním osobných údajov fyzických osôb, ktoré vstúpili do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom ohľadom systému chytrej domácnosti Domotron (ďalej len „Systém Domotron“) (ďalej len „Dotknuté osoby“ alebo jednotlivo ako „Dotknutá osoba“) týmto v súlade s § 19zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane OU“) poskytuje Dotknutým osobám nasledovné informácie:

 

(i)         Prevádzkovateľom informačného systému je obchodná spoločnosť Domotron, s.r.o., so sídlom: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 46 781 374, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 83395/B. Dotknutá osoba môže Prevádzkovateľa kontaktovať na adrese sídla alebo na emailovej adrese office@domotron.com;

(ii)        Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy ohľadom Systému Domotron;

(iii)       Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Dotknutou osobou;

(iv)       Osobné údaje Dotknutej osoby okrem prípadov vyslovene uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch nebudú poskytnuté príjemcom. Osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť sprístupnené audítorom, daňovým, právnym alebo iným poradcom a subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. V nevyhnutne potrebnom rozsahu môžu byť osobné údaje Dotknutej osoby v záujme naplnenia účelu spracúvania osobných údajov sprístupnené aj iným osobám ako napr. externým montážnych subdodávateľom, obchodným zástupcom, projektovým manažérom, poštovým doručovateľom a pod. Osobné údaje môžu byť taktiež poskytnuté jednotlivým spoločnostiam (podnikom) zo skupiny Domotron (najmä materské a dcérske spoločnosti). Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore) alebo medzinárodnej organizácie;

(v)        Prevádzkovateľ bude osobné údaje Dotknutej osoby uchovávať po dobu do uplynutia 5 (piatich) rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom;

(vi)       Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a má právo získať prístup k údajom a informáciám podľa § 21 Zákona o ochrane OU;

(vii)     Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a so zreteľom na účel spracúvania má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov;

(viii)    Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 23 Zákona o ochrane OU právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;

(ix)       Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 24 Zákona o ochrane OU právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;

(x)        Dotknutá osoba má v prípadoch a za podmienok stanovených v § 27 Zákona o ochrane OU právo namietať spracúvanie osobných údajov;

(xi)       Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 26 Zákona o ochrane OU právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ku ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné;

(xii)     Dotknutá osoba má za podmienok stanovených Zákonom o ochrane OU právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov;

(xiii)    Poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy ohľadom Systému Domotron. 

Spracovanie osobných údajov - Newsletter

Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú

(ďalej aj ako „Dotknutá osoba“ v príslušnom gramatickom tvare)

zaškrtnutím políčka dobrovoľne udeľuje súhlas obchodnej spoločnosti Domotron, s.r.o., so sídlom: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 46 781 374, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 83395/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane OU“) v rozsahu, za účelom a po dobu, ako sú tieto uvedené nižšie (ďalej len „Súhlas“).

Účel poskytnutia súhlasu

Dotknutá osoba poskytuje Prevádzkovateľovi Súhlas ohľadom nižšie uvedených osobných údajov za účelom zasielania newslettera týkajúceho produktov a služieb Prevádzkovateľa a s tým súvisiacej marketingovej propagácie Prevádzkovateľa a jeho produktov a služieb.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Dotknutá osoba udeľuje Prevádzkovateľovi Súhlas v rozsahu nasledovných osobných údajov:

 

 • meno a priezvisko;

 • emailová adresa;

 • telefónne číslo.

 

Doba spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba Súhlas udeľuje do odvolania súhlasu so zasielaním newslettera.

Odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba má právo tento Súhlas kedykoľvek odvolať a to buď (i) písomným oznámením doručeným na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo (ii) zaslaním emailu na emailovú adresu office@domotron.com alebo (iii) odhlásením sa z odberu newslettera prostredníctvom odkazu, ktorý je súčasťou emailovej správy, ktorou sa newsletter doručuje Dotknutej osobe.

Informácie poskytované pri spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov uvedených v Súhlase, Prevádzkovateľ poskytuje Dotknutej osobe nasledovné informácie:

 1. Prevádzkovateľom informačného systému je obchodná spoločnosť Domotron, s.r.o., so sídlom: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 46 781 374, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 83395/B. Dotknutá osoba môže Prevádzkovateľa kontaktovať na adrese sídla alebo na emailovej adrese office@domotron.com;

 2. Svoje osobné údaje poskytuje Dotknutá osoba v rozsahu, na dobu a za účelom vymedzenými vyššie v tomto Súhlase;

 3. Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je tento Súhlas;

 4. Osobné údaje Dotknutej osoby okrem prípadov vyslovene uvedených v tomto dokumente a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch nebudú poskytnuté príjemcom. Osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť sprístupnené audítorom, daňovým, právnym alebo iným poradcom a subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. Osobné údaje môžu byť taktiež poskytnuté jednotlivým spoločnostiam (podnikom) zo skupiny Domotron (najmä materské a dcérske spoločnosti). Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore) alebo medzinárodnej organizácie;

 5. Prevádzkovateľ bude osobné údaje Dotknutej osoby uchovávať po dobu udelenia Súhlasu;

 6. Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a má právo získať prístup k údajom a informáciám podľa § 21 Zákona o ochrane OU;

 7. Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a so zreteľom na účel spracúvania má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov;

 8. Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 23 Zákona o ochrane OU právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;

 9. Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 24 Zákona o ochrane OU právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;

 10. Dotknutá osoba má v prípadoch a za podmienok stanovených v § 27 Zákona o ochrane OU právo namietať spracúvanie osobných údajov;

 11. Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 26 Zákona o ochrane OU právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ku ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné;

 12. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na základe jej súhlasu;

 13. Dotknutá osoba má za podmienok stanovených Zákonom o ochrane OU právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov;

 14. Poskytnutie osobných údajov uvedených v Súhlase je nevyhnutnou požiadavkou zasielania newslettera;

 15. Práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou a vzťahy neupravené týmto Súhlasom sa spravujú Zákonom o ochrane OU, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že si Súhlas vrátane informácii poskytnutých Prevádzkovateľom pri získavaní osobných údajov prečítala a porozumela jeho obsahu.

Dotknutá osoba taktiež vyhlasuje, že Súhlas Prevádzkovateľovi udeľuje v súlade s jej určitou, vážnou a vedomou vôľou, dobrovoľne a bez nátlaku.

Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej Prevádzkovateľ riadne poskytol informácie podľa § 19 Zákona o ochrane OU a poučenie o právach podľa § 21-28 Zákona o ochrane OU.

Cookie Policy

 

Čo je to súbor cookie?

Súbory cookies sú malé súbory, ktoré webové lokality umiestňujú do počítačov. Cookies používame na zaznamenávanie voľby, ktoré ste na webe urobili a tiež zaznamenávajú aktivitu počas prehliadania. Pomocou súborov cookies sa snažíme skvalitniť prehľadávanie webstránok a pomáhajú nám merať efektivitu reklám a webových vyhľadávaní, ako aj získať prehľad o správaní používateľov, aby sme mohli zlepšovať našu komunikáciu a produkty.

 

Ohrozuje používanie súborov cookies moje súkromie?

Spoločnosť Domotron vždy postupuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Používanie cookies súborov nutne neznamená, že nám poskytujete vaše osobné údaje, avšak v prípade, kedy nám svoje osobné údaje poskytnete (napr. z dôvodu, aby sme vás mohli kontaktovať ohľadom vášho projektu), môže dôjsť k prepojeniu vašich osobných údajov s informáciami obsiahnutými v súboroch cookies, avšak len za účelom skvalitnenia našej ponuky, ktorá tak bude viac zodpovedať vašim individuálnym záujmom či potrebám. Vaše osobné údaje samozrejme chránime a ďalším osobám či firmám ich oznamujeme len v nevyhnutne potrebnom rozsahu (napr. elektroinštalatérom).

 

Aké kategórie cookies existujú?

 

 

Nevyhnutné súbory cookies

Tieto súbory cookies sú nevyhnutné na prehliadanie našich webstránok a používanie ich prvkov.

 

Výkonnostné súbory cookies

Tieto súbory cookies zbierajú údaje o tom, ako používate naše webstránky – napríklad, ktoré stránky navštevujete najčastejšie. Tieto údaje môžeme použiť na to, aby sme webstránky optimalizovali a zjednodušili vám orientáciu na nicha aby sme vedeli optimalizovať a individualizovať reklamu.

 

Funkčné súbory cookies

Tieto súbory cookies umožňujú našim webstránkam zapamätať si voľby, pre ktoré ste sa rozhodli počas prehliadania. Napríklad môžeme v súbore cookies uchovávať vašu geografickú polohu, aby sme vám našu webstránku mohli zobraziť v jazyku krajiny, kde sa nachádzate. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, vás osobne neidentifikujú a nemôžu ani sledovať vaše prehliadacie aktivity na webstránkach, ktoré nepatria spoločnosti Domotron.

 

Ako som vyjadril súhlas s používaním cookies spoločnosti Domotron?

Súhlas s používaním cookies ste nám udelili tým, že ste vo svojom prehliadači povolili ukladanie cookies tretím stranám.

 

Môžem ukladanie súborov cookies do môjho zariadenia nejako zabrániť?

Áno, stačí, keď si pred návštevou našich stránok vo svojom prehliadači zakážete súbory cookies. V takom prípade je však možné, že sa vám niektoré časti našich stránok nebudú zobrazovať správne.

 

Ako vymazať, povoliť a spravovať súbory cookies v Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

 

Ako vymazať, povoliť a spravovať súbory cookies v Safari

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=sk_SK

 

Ako vymazať, povoliť a spravovať súbory cookies v Firefoxe

https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

 

Ako vymazať, povoliť a spravovať súbory cookies v Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

Ako vymazať, povoliť a spravovať súbory cookies v Opere

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

 

Môžem nejako zistiť, aké osobné údaje o mojej osobe má spoločnosť Domotron? Môžem skontrolovať ich správnosť? Môžem odvolať súhlas s ich spracúvaním?

Samozrejme, môžete. Stačí poslať email na adresu office@domotron.com alebo poslať list na poštovú adresu spoločnosti: Domotron, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

Smernica pre uplatňovanie práv dotknutej osoby

Predmetom tejto smernice je úprava postupu spoločnosti Domotron, s.r.o., so sídlom: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 46 781 374, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 83395/B(ďalej len „Prevádzkovateľ“) pri vybavovaní žiadostí dotknutých osôb (ďalej len „Dotknuté osoby“ alebo jednotlivo ako „Dotknutá osoba“) a pri poskytovaní informácií a potvrdení v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane OU“).

Podávanie žiadostí

Dotknutá osoba môže Prevádzkovateľa kontaktovať na adrese sídla alebo na emailovej adrese office@domotron.com.

 

Spôsob a forma spätnej reakcie na žiadosti Dotknutej osoby

Prevádzkovateľ poskytne Dotknutej osobe informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane OU a oznámenia podľa § 21 až 28 a 41 Zákona o ochrane OU, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada Dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak Dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

 

Lehota na vybavenie žiadosti Dotknutej osoby

Prevádzkovateľ poskytne Dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane OU do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ bude Dotknutú osobu informovať o každom takom predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, Prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.

 

Poplatok za vybavenie žiadosti

Informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane OU a oznámenia a opatrenia prijaté podľa § 21 až 28 a 41 Zákona o ochrane OU Prevádzkovateľ poskytne Dotknutej osobe bezodplatne. Ak je žiadosť Dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže:

 

·         požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia; alebo

·         odmietnuť konať na základe žiadosti.

 

Totožnosť Dotknutej osoby

Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti Dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť podľa § 21 až 27 Zákona o ochrane OU.

 

Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 25.05.2018.