V tomto článku si vysvetlíme a popíšeme konkrétne časti funkcionality MaR, teda merania a regulácie.


MaR slúži predovšetkým na prípravu vody do vykurovacieho alebo chladiaceho systému. Príprava vody funguje na princípe miešania vody od zdroja tepla/chladu pomocou trojcestných ventilov. Následne túto vodu pomocou obehových čerpadiel vháňa do rozvodov systému, kde ju pomocou elektricky riadených hlavíc umiestnených v rozdeľovačoch kúrenie/chladenia usmerňuje do zón kde je potrebné teplotu dvíhať alebo znižovať.


Nižšie si popíšeme konkrétne časti MaR s vysvetlením jednotlivých pojmov. Túto stránku nájdeme Iné (ikona hviezdy v bočnom menu na ľavej strane tunera) -> MaR


Počet zón kúrenia - počet čerpadlových skupín, ktoré obsluhujú rozdeľovače pre vykurovanie. Maximálny počet je 4.
Počet zón chladenia - počet čerpadlových skupín, ktoré obsluhujú rozdeľovače pre chladenie. Maximálny počet je 4.
Režim: ide o režim v akom je prepnutý komfort (Nastavenie (ozubené koliesko v bočnom menu na ľavej strane tunera) -> Miestnosti) - Chladenie alebo Kúrenie
Počet rosných bodov - počet rosných bodov inštalovaných v objekte. Tieto rosné body je treba priradiť konkrétnym čerpadlovým skupinám. To vyriešime v časti Nastavenie (ozubené koliesko v bočnom menu na ľavej strane tunera) -> Miestnosti -> Komfort -> Teploty -> MaR. Na tejto stránke vytvoríme takisto vzťahy do akej čerpadlovej skupiny patrí aká zóna komfortu.


Pokiaľ máme vyššie nastavené, vrátime sa na stránku nastavovania MaR.


Popíšeme si časť pre nastavenie čerpadlových skupín pre vykurovanie.


Pre každú zo skupín je dostupný súbor parametrov:


T vykurovacej vody - teploty pripravovanej vody vháňanej do systému vykurovania
T spiatočka - teplota vody, ktorá sa vracia späť zo systému
Čerpadlo - indikátor stavu obehového čerpadla (svieti = zapnuté, t. j. obeh spustený), ktoré ovláda obeh vody v danej čerpadlovej skupine
Setpoint podlľa ekvitermiky - ide vypočítanú hodnotu, ktorá sa určí na základe ekvitermických parametrov zadaných nižšie
Setpoint vykurovacej vody - žiadaná teplota, ktorou chceme vykurovať. Táto hodnota sa určí ako súčet hodnoty Setpoint podlľa ekvitermiky a hodnoty Setpoint offset (vysvetlená nižšie)
Set point offset - hodnota, ktorá slúži na korekciu hodnoty Setpoint podlľa ekvitermiky viď Setpoint vykurovacej vody vyššie
Otvorenie TR ventilu - pozícia (v %) otvorenia trojcestného ventilu pre miešanie vody. Hodnota 0 znamená ventil zatvorený, t. j. voda zo spiatočky sa vracia naspäť do systému, hodnota 100 znamená, že je ventil naplno otvorený a teda, že sa do systému vháňa voda priamo zo zdroja tepla.
Čas behu ventilu - čas v sekundách, za ktorý sa ventil dostane z jednej koncovej polohy do druhej
Test polohy - tlačidlo pre overenie troch polôh (0,50,100) trojcestného ventilu. Aby fungoval automaticky (t.j. riadený systémom automaticky) je treba ho mať nastavený v režime "AUTO".
Indikátor chyba:
- svieti ak je Setpoint vykurovacej vody menej ako 4° alebo viac ako 80°, následne sa uzatvorí v príslušnej čerpadlovej skupine trojcestný ventil a vypne sa obehové čerpadlo.
- svieti ak je T vykurovacej vody viac ako 80°, následne sa uzatvorí v príslušnej čerpadlovej skupine trojcestný ventil a vypne sa obehové čerpadlo.


Nižšie pokračujeme v časti pre nastavenie čerpadlových skupín pre chladenie.


V mnohom sa táto časť zhoduje s časťou pre vykurovanie, ale predsa je tam niekoľko rozdielov nakoľko ide o opačný režim voči kúreniu. Pre každú zo skupín je dostupný súbor parametrov:


T chladiacej vody - teplota pripravovanej vody vháňanej do systému chladenia
T spiatočka - teplota vody, ktorá sa vracia späť zo systému
Čerpadlo - indikátor stavu obehového čerpadla (svieti = zapnuté, tj. obeh spustený), ktoré ovláda obeh vody v danej čerpadlovej skupine
Min. setpoint priestoru - najnižšia zistená požadovaná teplota komfortu v objekte pre danú čerpadlovú skupinu
Setpoint chladiacej vody - teplota, ktorú požadujeme do systému chladenia. Vypočítava sa ako súčet hodnôt Min. setpoint priestoru a Setpoint offset (vysvetlené nižšie)
Rosný bod - rosný bod zo zariadenia na meranie rosného bodu, priradený danej čerpadlovej skupine. Jeho úlohou je určiť najnižšiu možnú teplotu, ktorou je možné v aktuálnej situácii chladiť. Je možné ho ešte upraviť pomocou parametra Bezpečný rozdiel viď nižšie.
Setpoint offset - hodnota, ktorá slúži na korekciu hodnoty Min. setpoint priestoru viď Setpoint chladiacej vody vyššie
Bezpečný rozdiel - ide o korekcia rosného bodu (0-5 stupňov). Na základe súčtu  hodnoty Rosný bod a tejto hodnoty Bezpečný rozdiel funguje kontrola hodnoty T chladiacej vody. V prípade, že hodnota T chladiacej vody klesne pod tuto vypočítanú hodnotu, uzatvorí sa v príslušnej čerpadlovej skupine trojcestný ventil a vypne sa obehové čerpadlo.
Otvorenie TR ventilu - pozícia (v %) otvorenia trojcestného ventilu pre miešanie vody. Hodnota 0 znamená ventil zatvorený, t. j. voda zo spiatočky sa vracia naspäť do systému, hodnota 100 znamená, že je ventil naplno otvorený a teda, že sa do systému vháňa voda priamo zo zdroja chladu.
Čas behu ventilu - čas v sekundách, za ktorý sa ventil dostane z jednej koncovej polohy do druhej
Test polohy - tlačidlo pre overenie troch polôh (0,50,100) trojcestného ventilu. Aby fungoval automaticky (t. j. riadený systémom automaticky) je treba ho mať nastavený v režime "AUTO"
Indikátor chyba:
- svieti ak je T chladiacej vody menej ako súčet hodnoty Rosný bod a Bezpečný rozdiel,  následne sa uzatvorí v príslušnej čerpadlovej skupine trojcestný ventil a vypne sa obehové čerpadlo.