Ventilátory môžeme nakonfigurovať a ovládať niekoľkými spôsobmi.


1. Ako svetlo (vypnúť a zapnúť)

2. Ako časovač s väzbou na svetlo (opozdenie, dobeh)

3. Ako časovač ovládaný tlačidlom (opozdenie, dobeh, vypnutie)

4. Ako časovač ovládaný akciou (zapnutie na čas, resp. vypnutie)

 

Ak použijeme ventilátor s vlastnými snímačmi a časovačmi, a výstup Domotron-u pripojíte na ovládací vstup ventilátora jeho správanie sa môže líšiť od nižšie popisovaného, nakoľko do hry vstupuje aj vlastná logika ventilátora. V prípade nevyhnutnosti treba postup konzultovať ad-hoc s helpdeskom. Odporúčame používať ventilátory bez vnútornej dobehovej prípadne inej logiky.

V prípade použitia 230V vstupov na rekuperácií, môžu tieto vyžadovať konfiguráciu v rekuperačnej jednotke. Pre vedenie nastavení iba v jenom systéme vtedy odporúčame, opozdenia aj dobehy v rekuperácií nastaviť na nulový čas. 

 

1. Svetlo

Ak máme ventilátor priradený ako svetlo, môžeme ho zapínať a vypínať rovnako ako spínané svetlo. 


2. Časovač s väzbou na svetlo

K ventilátoru priradíme svetlo, s ktorým bude ovládanie ventilátora spriahnuté.

Po zapálení svetla, a po uplynutí "opzodenia" bude ventilátor bežať celý čas, kým bude dané svetlo zapálené. Po zhasnutí svetla bude ventilátor bežať ešte definovaný čas tzv. "dobeh". 

 

TUNER: Nastavenia - Časovače

Teraz previažeme časovač č. 9 s konkrétnym svetlom:

nastavenie časovačov

Opozdenie znamená, že ventilátor sa spustí, až po nastavenom čase po zapnutí svetla ( v tomto prípade 1 minútu). Toto môže byť praktické, ak nechceme, aby sa ventilátor zapol, keď si napríklad ideme len zobrať do kúpeľne fén. Ak teda svetlo zhasneme skôr ako o jednu minútu po zapálení, ventilátor sa nepustí vôbec. Ak zadáme tento čas nulový, ventilátor sa zapne so svetlom okamžite. 


Dĺžka v tomto prípade znamená čas dobehu ventilátora. Tzn. ako dlho po vypnutí svetla bude bežať ventilátor. V prípade, ak ventilátor nemá väzbu na svetlo a riadi sa iba tlačidlom, je to čas, ktorý ventilátor beží po zatlačení tlačidla a po uplynutí opozdenia.


ID svetla udáva svetlo, s ktorým je tento časovač prepojený, typicky hlavné svetlo v kúpeľni alebo WC.

ID svetla zistíme tu:

TUNER: Nastavenia - Osvetlenie


zistenie ID svetla

 


3. Časovač ovládaný tlačidlom

Postupujeme rovnako ako v bode 2.

Navyše ale priradíme tento časovač ne ľubovoľné tlačidlo alebo tlačidlá.

TUNER: Nastavenia - Vypínače

 

Vyberieme požadovaný vypínač.


výber vypinača

 

A vyberieme želané tlačidlo:


výber tlačidla

A následne vyberieme konkrétny časovač ktorý má tlačidlo ovládať (je samozrejme možné vybrať aj viac časovačov, prípadne iných funkcií).


výber funkcie vypínača

 

Ovládanie priradeným tlačidlom:

krátky klik>

 

spustí ventilátora v poradí: čas opozdenia, dobeh

 

ďalší krátky klik>

 

spustí ventilátor od začiatku (reset časov) v poradi: čas opozdenia, dobeh

dlhý klik>

 

okamžite vypne ventilátor

 

Možnosti 2 a 3 sa môžu kombinovať, tzn. že ventilátor ovládaný svetlom sa môže zároveň ovládať aj tlačidlom.

 

Ak by sme chceli uvedené možnosti skombinovať tak, že pri ovládaní svetlom chceme použiť opozdenie, ale pri ovládaní tlačidlom chceme okamžitý štart, vytvoríme si dva časovače s rôznymi parametrami. 

TUNER: Nastavenia - Časovače

viac časovačov

Obom týmto časovačom potom pridelíme rovnaký fyzický výstup.

TUNER: Domoadmin -> Časovače


nastavenie výstupu časovača

nastavenie výstupu časovača

Na fyzickom výstupe bude vždy logický súčet (OR) vybraných časovačov.

 

4. Časovač ovládaný akciou (zapnutie na čas, resp. vypnutie)

Ak ventilátor používame ako časovač, je samozrejme možné tento priradiť aj do vlastnej akcie.

TUNER: Nastavenia - Akcie

Vytvoríme si akciu a klikneme šípku "funkcia".


výber akcie

a následne priradíme do akcie vybrané časovače, spôsob ich reakcie (zapnúť alebo vypnúť). Do akcie samozrejme môžeme priradiť aj iné funkcie.


časovače v akcií

Zapnutie: spustí sa opozdenie, podom dobeh.

Vypnutie: ventilátor sa zastaví a všetky časy sa zresetujú.