Každý elektrikár má svoje postupy a metódy, na ťahanie kabeláže. Zhrnieme niekoľko zásad, ktoré je vhodné dodržiavať, aby bolo pripojenie a nasadenie systému Domotron bezproblémové.

 

Jeden okruh – jeden kábel


Je praktické ťahať z každého okruhu do rozvádzača iba jeden kábel. Tzn., že ak je na jednom svetelnom okruhu 5 svietidiel, do rozvádzača by mal ísť kábel iba z prvého a dalšími by sa mal “presmyčkovať.  Všetky vývody v Domotron rozvádzači sú ukončené na radových svorkách, ktoré sú pre jeden kábel kvôli prehľadnosti a jednoznačnosti. Toto platí pre všetky druhy obvodov.


Označenie káblov

Všetky káble musia byť na strane rozvádzača označené štítkom, ktorý presne sedí s označením v zozname káblov v projektovej dokumentácií. Prevedenie štítka treba voliť s ohľadom na dobu, ako dlho na kábli bude. Ideálne sú DYMO vinylové pásky, ktoré odolávajú vode aj prachu.

 

Rezervy

Kábel musí mať dostatočnú rezervu na to, aby sa dal pripojiť do ktoréhokoľvek bodu rozvádzača. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že Rezerva = Šírka rozvádzača + Výška rozvádzača + Hĺbka rozvádzača + 0,5m

Bod, odkiaľ meriame túto rezervu je miesto vstupu kábla do rozvádzača.

Rezervy nikdy nenechávame pohodené voľne na zemi, ale vyviažeme bud na stenu, prípadne nejakú dostupnú konštrukciu podľa podmienok na stavbe.


správne uloženie káblových rezerv, ktoré čakajú na Domotron rozvádzač

správne uloženie káblových rezerv, ktoré čakajú na Domotron rozvádzač

 

Križovanie a súbeh vedení

Pri križovaní a súbehu slaboprúdových a silnoprúdových vedení sa riadime príslušnými STN res.p usmerneniami v projekte elektroinštalácie, ktoré zahŕňajú lokálne podmienky. Ak nie je uvedené inak, tak vo všeobecnosti platí, že pri súbehu slaboprúdových a silnoprúdových vedení treba dodržať ich vzájomný odstup:

  • súbeh dĺžky do 5m: 10cm
  • súbeh dĺžky nad 5m: 20cm


príklad súbehu zväzkov rozvodov silnoprúdu a slaboprúdu na betónovom strope

príklad súbehu zväzkov rozvodov silnoprúdu a slaboprúdu na betónovom strope


 Zásuvková inštalácia

Rozvody pre zásuvky sa žiadnym spôsobom neodlišujú od klasickej inštalácie.

V prípade, ak chceme zásuvku spínať a pripojiť do nej napr. voľne stojacu lampu, káblujeme túto ako svietidlo.